logo sli
Seminario de Lingüística Informática, 2005-2016
Universidade de Vigo

Dicionario CLUVI inglés-galego, 2ª edición revisada (versión 2.2)

(Baseado no Corpus CLUVI da Universidade de Vigo)En inglés
Comeza con
En galego
Palabra exacta
Portada
Sobre o Dicionario
- blandly, blank, blanket, blankly, blankness, blare, blasphemous, blasphemy, blast, blatant, blatantly, blaze, blazing, bleach, bleached, bleaching, bleak, bleakly, bleat


blatant


- adjective
- insistente

EN I remembered that MacQueen had called attention, not once but twice (and the second time in a very blatant manner), to the fact that Ratchett could speak no French.
GL Lembrei entón que MacQueen chamara a miña atención, non unha vez, senón dúas --e a segunda dun xeito moi insistente--, sobre o feito de que Ratchett non sabía falar francés.
- Fonte: ASA (5934)
- completo

EN The glittering sea rose up, moved apart in planes of blatant impossibility; the coral reef and the few, stunted palms that clung to the more elevated parts would float up into the sky, would quiver, be plucked apart, run like rain-drops on a wire or be repeated as in an odd succession of mirrors.
GL O mar cintilante elevouse, dividiuse en planos de completa imposibilidade; o arrecife de coral e as palmeiras, escasas e engruñadas, que se amoreaban nas zonas máis elevadas aboiaban cara ó ceo, tremían, estouraban, caían coma as pingas nun arame e repetíanse nunha estraña sucesion de espellos.
- Fonte: SEN (1588)
- evidente

EN Some of the most blatant features include the stepped-up pace of globalization, the prominence given to market forces at the expense of their social and governmental regulation, the superiority of productivity and competitiveness over equity, the weakening of the nation-state and the creation of new economic blocs.
GL Globalización acelerada, revalorización do mercado en detrimento da súa regulación social e estatal, preeminencia da productividade e a competitividade sobre a equidade, debilidade dos Estados-nación, emerxencia de novos bloques económicos, son algúns dos aspectos máis evidentes desa transformación.
- Fonte: C01 (44)
- patente

EN In recent years, racial hatred, which is blatant in big cities such as São Paulo and Rio de Janeiro, has unfortunately spread to Jews, Indians, gypsies, gays and even Nordestins (white Brazilians from the country's north-eastern region in search of better living conditions).
GL Lamentablemente, nos últimos anos o odio racial, patente en grandes cidades como Sáo Paulo ou Rio de Janeiro, estendeuse ós xudeus, indíxenas, xitanos, homosexuais e incluso ós nordestinos (brasileiros brancos chegados dende o Nordeste en busca de mellores condicións de vida).
- Fonte: C05 (203)
- explícito

EN You can, however, have a subtle mixture of information control, drip-feed propaganda stories about the enemy, cosy briefings for friendly' journalists and more blatant attempts at intimidation for the less obliging.
GL Pode facerse un control máis sutil sobre a información, deixando caer historias sensacionalistas do inimigo, convocando roldas de prensa amables para xornalistas compracentes e intimidando de forma explícita ós menos simpatizantes",
- Fonte: C07 (1285)
- pronunciado

EN Gender inequality is most blatant in South Asia, where there is a 12-point gap between boys' and girls' school enrolment.
GL A desigualdade é máis pronunciada en Asia do Sur, onde se rexistran 12 puntos de diferencia entre a taxa de escolarización feminina e masculina.
- Fonte: C11 (905)
- claro

EN In the U.S. and Canada, the cases of Drs. Nancy Olivieri (see next page) and David Kern, among others, stand as blatant illustrations of the corporate threat to academic freedom and integrity.
GL Nos Estados Unidos e Canadá, os casos dos doutores Nancy Olivieri (véxase a páxina seguinte) e David Kern, entre outros, constitúen claras ilustracións das ameazas dos intereses privados contra a liberdade e a integridade académicas.
- Fonte: C25 (42)
- flagrante

EN Another specialist, Liu Yawei, emphasizes that "villagers have learned how to obstruct moves by local officials and take matters up at a higher official level, even by inviting journalists from the well-known national television programme Focus (Jiaodian Fangtan) to come and investigate suspected corruption and blatant injustice".
GL "Os habitantes das aldeas aprenderon a bloquea-las iniciativas dos cantón", destaca o investigador Liu Yawei, "acudindo directamente ás instancias superiores, e invitando incluso a xornalistas da famosa emisión da televisión central, Focus (Jaodian Fangtan) a investigar supostos casos de corrupción e inxustizas flagrantes".
- Fonte: C30 (656)